top of page
Image by Single.Earth

Eestlased Soomes

Strateegia

Oma tegevuses lähtume väärtustest, milleks on koostöö, hoolivus, ausus, läbipaistvus, asjalikkus, vastutus, professionaalsus.

Aitame Soome eesti kogukonnal tõsta eneseteadlikkust ning seeläbi parandame eestlaste kui vähemusrahvuse positsiooni edendades integreerumist Soome ühiskonda ja samaaegselt toetame eestlaste emakeele, identiteedi ja kultuuri säilitamist Soomes ning ühenduse hoidmist Eestiga.

Snowy forest_Karl Ander Adami.jpg

MISSIOON

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes (EOVS) on Soome eestlaskonna tugikeskus, mis
koondab ja jõustab eesti organisatsioone ning loob võimalusi nende arvu suurenemiseks kogu riigis,
toetades nii alustavaid kui ka toimivaid ühinguid. EOVS arendab ja tugevdab ülesoomelist võrgustikku,
hoiab rahvustunnet, säilitab eesti keelt, tutvustab eesti kultuuri ja on tihedalt seotud Eestiga.

VISIOON

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes on suurimat väliseesti kogukonda koondav tugev ja
kokkuhoidev keskorganisatsioon, kus on koostöised, aktiivsed ja usaldusväärsed liikmed, kellele on
tähtsad eesti väärtused nii majanduslikus, kultuurilises kui sotsiaalses valdkonnas.

Meie lugu

2018. aasta mais Mikkelis toimunud soome-eestlaste ühingute koostööpäevadel otsustati asuda looma eesti ühingute katusorganisatsiooni. Moodustati töörühm, kuhu kuulusid Ilona Kolberg Eesti Kultuuri Seltsist Mihkel (Mikkeli), Mait Lepik ET Teater Helsingist ja Annela Liivat Tampere Eesti Klubist.

 

2019. aasta aprillis korraldas Tampere Eesti Klubi soome-eestlaste ühingute seminari, kus peateemadena käsitleti ESTO 2019 Helsingi toimkonna ootusi seltsidele ja koostööle (Ilona Kolberg) ja keskorganisatsiooni arendamise visiooni (Mait Lepik, Annela Liivat). Osalisi tervitasid EV suursaadik Harri Tiido, konsulaartalituse direktor Liina Viies ja EV aukonsul Tamperes Jani Koivuniemi.

 

Seminaril arutleti arvuliselt suurt osakaalu omava eestlaskonna passiivsuse ja vähese nähtavuse üle Soomes. Tõdeti, et eestluse olulisteks osadeks on oma keel ja kultuur.  Peeti vajalikuks hoida sidet ja teha koostööd nii Eesti kui Soome riigiga.

 

Osalejad tõdesid üksmeelselt, et laia esindatusega keskorganisatsioon on vajalik, kuid ees seisab hulk tööd ning rahastuse ja inimressursside leidmine. Kavandatav katusorganisatsioon seob eestlasi, toetab kohapealsete seltside tööd ja jagab infot. See on kui võrgustik, mis eestlaste huvide eest seistes aitab toime tulla eluga Soomes ning samas toetab eesti keele ja kultuuri säilimist asukohamaal. Eesti Vabariigi saatkond ja aukonsulid saavad koos katusorganisatsiooniga tõsta teadlikkust Eestist ja eestlastest. Võtmesõna on koostöine võrgustik!

Leiti, et tuleb moodustada Soome seaduste kohane registreeritud ühing (ry) ja moodustada liikmesseltside esindajatest toimiv juhatus, mis tagaks tegevuse läbipaistvuse ja demokraatia.

  

Otsustati pärast ESTO 2019 toimumist alustada uue katusorganisatsiooni  põhikirja väljatöötamisega, hoides seltse kursis põhikirja versioonidega. Olemasolevasse töörühma kaasati ka Soome Eesti Noored ry.

 

ESTO2019 ja selle avaürituste korraldamine Helsingis liitis nii üksikisikuid kui ka Eesti organisatsioone Soomes. Sügisel 2019 tegeles töörühm katusorganisatsiooni põhikirjaga, toimusid netikoosolekud ja nõustamised. Töörühma tulid kaasa AnniLa ry ja Turu Eesti Keskus ry.

 

Tööd aeglustas koroonaaeg, mis pidurdas töörühma aktiivsust ega võimaldanud füüsilisi kohtumisi.

2020. aasta kevadisel koostööpäeval Tamperes tutvustasid Annika Madisson ja Tuuli-Emily Liivat soome-eestlaste seltside esindajatele juba katusorganisatsiooni konkreetset kava.

 

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry asutati 30.10.2020 viie liikmesorganisatsiooni poolt: AnniLa ry (esindaja Annika Madisson), Eesti Kultuuri Selts Mihkel ry (esindaja Ilona Kolberg), ET Teater ry (esindaja Mait Lepik), Tampere Eesti Klubi ry (esindaja Annela Liivat) ja Turu Eesti Keskus ry (esindaja Ülle Priks).

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry ehk EOVS on laienenud ja koondab 2023. aasta suve seisuga kümmet liikmesorganisatsiooni.

Lisaks asutajaliikmetele on EOVSi ridades nüüd ka Eesti Selts Lappeenranta Imatra ry, Helsingi Helmed ry, MUKES ry, Soome Eesti Noored ry, Teater EST ry.

 

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes on Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu vaatlejaliige, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse, Eesti Vabariigi Välisministeeriumi, Integratsiooni Sihtasutuse, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital jpt koostööpartner. EOVS arendab ja tugevdab eestlaste ülesoomelist võrgustikku, hoiab rahvustunnet, säilitab eesti keelt, tutvustab eesti kultuuri ja on tihedalt seotud Eestiga. Soovime tihendada koostööd Soome

Eesti – seltside Liidu (SVYL), Tuglase Seltsi ja Soome riigiga.

Sisukat koostööd!

 

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes nimel

Annela Liivat ja Ilona Kolberg

info@eovs.fi

https://www.eovs.fi

Pilte EOVS üritustelt ja koostööpartneritest

bottom of page